Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1. Definities

 1. Elisa Hartog Fotografie is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van fotografie diensten in ruime zin, zoals maar niet uitsluitend het aanbieden van verschillende fotoshoots, het vastleggen van evenementen en het maken van zakelijke portretten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Elisa Hartog Fotografie en Elisa Hartog Fotografie de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Elisa Hartog Fotografie en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Elisa Hartog Fotografie en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Elisa Hartog Fotografie ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.elisahartogfotografie.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Elisa Hartog Fotografie gesloten Overeenkomsten waarbij Elisa Hartog Fotografie Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Elisa Hartog Fotografie overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

 

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. 1. De Klant kan contact opnemen met Elisa Hartog Fotografie via de Website, e-mail of WhatsApp voor een van de aangeboden Diensten. Elisa Hartog Fotografie zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 2. Als Elisa Hartog Fotografie een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Elisa Hartog Fotografie kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Elisa Hartog Fotografie dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Elisa Hartog Fotografie deze schriftelijk bevestigt.
 4. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Elisa Hartog Fotografie.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Elisa Hartog Fotografie zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Elisa Hartog Fotografie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Elisa Hartog Fotografie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Elisa Hartog Fotografie worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elisa Hartog Fotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Elisa Hartog Fotografie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Elisa Hartog Fotografie zijn verstrekt, heeft Elisa Hartog Fotografie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat Elisa Hartog Fotografie zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Elisa Hartog Fotografie hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Elisa Hartog Fotografie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Elisa Hartog Fotografie en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Elisa Hartog Fotografie op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Elisa Hartog Fotografie en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Elisa Hartog Fotografie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Elisa Hartog Fotografie goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Elisa Hartog Fotografie bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Elisa Hartog Fotografie gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is mogelijk tot 14 dagen na het ondertekenen van de offerte, zonder opgaaf van redenen.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Elisa Hartog Fotografie.
 3. Indien Elisa Hartog Fotografie om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is om de foto’s te maken zal zij voor een vervangende fotograaf zorgen.
 4. Indien het niet meer mogelijk is voor Elisa Hartog Fotografie om een vervangende fotograaf te zoeken, overeenkomstig lid 3 van dit artikel, zal de afgesproken datum moeten worden verplaatst. Pas indien verplaatsing ook niet mogelijk is, wordt de overeenkomst geannuleerd.

 

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Elisa Hartog Fotografie hanteert een uurtarief van €95,-, exclusief reiskosten en eventueel parkeergeld.
 3. Indien een trouwrapportage meer dan 30 minuten uitloopt worden er extra uren in rekeningen gebracht.
 4. Elisa Hartog Fotografie heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 5. Betaling geschiedt achteraf via facturatie. Klant heeft dan 14 dagen de tijd om deze factuur te voldaan.
 6. Het is mogelijk voor Klant om in termijnen te betalen indien dit uitdrukkelijk is opgenomen in de offerte.
 7. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Elisa Hartog Fotografie mede te delen.
 8. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien Elisa Hartog Fotografie besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 9. Verzending en bezorging

 1. De foto’s worden binnen 2 weken geleverd via WeTransfer. Klant krijgt twee versies van de foto’s, een versie met hoge kwaliteit zonder logo en een versie met lage kwaliteit met logo. 
 2. Slechts de foto’s met logo mogen gebruikt worden voor social media.
 3. Indien de trouwrapportage meer dan 8 uur duurt, worden de beelden hiervan geleverd op USB of samen met besteld trouwalbums. Met daarbij een gratis fotoboekje. 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Elisa Hartog Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 kan slechts bij benadering worden opgegeven.
  Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Elisa Hartog Fotografie nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
  Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht betaling van de foto’s te weigeren, noch is Elisa Hartog Fotografie enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Elisa Hartog Fotografie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Elisa Hartog Fotografie, verleent de Klant de bevoegdheid aan Elisa Hartog Fotografie om, als een door Elisa Hartog Fotografie ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 4. Elisa Hartog Fotografie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Elisa Hartog Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Elisa Hartog Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 7. Indien Elisa Hartog Fotografie aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Elisa Hartog Fotografie met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Elisa Hartog Fotografie is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Elisa Hartog Fotografie niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Elisa Hartog Fotografie.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Elisa Hartog Fotografie, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Elisa Hartog Fotografie zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Elisa Hartog Fotografie, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Elisa Hartog Fotografie overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Elisa Hartog Fotografie heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Elisa Hartog Fotografie kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Elisa Hartog Fotografie behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Elisa Hartog Fotografie van gegevens. Klant zal Elisa Hartog Fotografie vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Klant dient te allen tijde toestemming te vragen aan Elisa Hartog Fotografie voordat ze de foto’s mogen doorsturen aan derden, in het bijzonder media kanalen zoals tijdschriften en openbare blogs. Het gebruiken van de foto’s op de eigen Social Media kanalen van Klant is van deze verplichting uitgezonderd.

 

Artikel 14. Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@elisahartogfotografie.nl

 

Artikel 15. Identiteit van Elisa Hartog Fotografie

 1. Elisa Hartog Fotografie is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68491603 en draagt btwidentificatienummer NL002242805B43. Elisa Hartog Fotografie is gevestigd te Beverwijk.
 2. Elisa Hartog Fotografie is per e-mail te bereiken via info@elisahartogfotografie.nl of middels de Website.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Elisa Hartog Fotografie en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Elisa Hartog Fotografie en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.
Start gesprek
1
💬 Wil je iets vragen?
Hallo! 👋🏻

Waar kan ik jou mee helpen?